Устав молодежного крыла ОП-ЗЖ

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Громадська організація «Молодь – За Життя» (далі – Організація) є неприбутковою громадською організацією, яка об’єдную громадян на основі спільності інтересів своїх членів для реалізації мети та завдань, передбачених цим Статутом.

1.2. Повне найменування – Громадська організація «Молодь – ЗА Життя».

1.3. Скорочене найменування ГО «Молодь – ЗА Життя».

1.4. Повне найменування англійською мовою – Public association «Youth for life»

1.5. Скорочене найменування англійською мовою –«YFL»

1.6. Громадська організація «Молодь – ЗА Життя» створена та діє у відповідності з Конституцією України, Законом України «Про громадські об’єднання», іншими законодавчими актами та цим Статутом.

1.7. Організація створюється і діє на засадах добровільності, рівноправності своїх членів, самоврядування, законності, виборності та підзвітності керівних органів, гласності в роботі.

1.8. Організація набуває прав юридичної особи з моменту державної реєстрації згідно з чинним законодавством, має свою печатку, штампи і бланки з власною назвою, рахунки, в тому числі в іноземній валюті в банківських установах, свою символіку. Символіка Організації реєструєтеся у встановленому законодавством порядку.

1.9. Діяльність громадської організації поширюється на територію України

1.10. Організаційно – правова форма: громадська організація.

1.11. Організація має право від свого імені укладати угоди (правочини), набувати майнових та немайнових прав, нести обов’язки, бути позивачем та відповідачем у суді, мати у власності кошти та інше майно, відкривати рахунки в установах банків у національній та іноземній валюті.

2. МЕТА ТА НАПРЯМКИ

2.1. Головною метою Організації є сприяння у задоволенні суспільних, зокрема економічних, соціальних, культурних, екологічних та інших інтересів членів Громадської організації, населення України, сприяння у захисті прав и свобод членів Громадської організації та населення України співробітництво і партнерство, в том числі міжнародне, у сфері розвитку культури та туризму шляхом ефективної реалізації місцевих ініціатив, пропагування та розповсюдження ідей духовного відродження української нації, її культурного, освітнього та патріотичного відродження.

2.2. Основними напрямками діяльності Організації є:

2.2.1. Захист законних політичних, соціальних, економічних, національно-культурних та інших прав, інтересів та свобод фізичних та юридичних осіб;

2.2.2. Участь у формуванні демократичного, правового, громадянського суспільства;

2.2.3. Участь в організації та проведенні соціальних, психологічних, спортивних, виховних та культурно-світних заходах для членів Громадської організації та населення України;

2.2.4. Підтримка та розвиток інноваційних ідей громадян України;

2.2.5. Сприяння органам державної влади та місцевого самоврядування в побудові громадянського суспільства та взаємодії з громадськість;

2.2.6. Сприяння захисту екології, дбайливому відношенню до використання надр та відновлювальних природних ресурсів;

2.2.7. Сприяння у відстоюванні інтересів української нації, у тому числі в сфері представництва в органах державної влади та органах місцевого самоврядування;

2.2.8. Участь у суспільно-політичних діяльності з чиним законодавством;

2.2.9. Сприяння розбудові правового громадянського суспільства;

2.2.10. Участь у заходах з питань запобіганню корупції в публічних і приватних сферах суспільних відносин;

2.2.11. Участь у здійснені громадського контролю за діяльністю посадових осіб органів державної влади та місцевого самоврядування, комунальних підприємств та комунальних закладів (отримувачів бюджетних коштів).

2.2.12. Сприяння вільному і всебічному розвитку особистості;

2.2.13. Сприяння формуванню нової національної еліти на принципах освіченості, патріотизму, громадської активності;

2.2.14.Розробка та реалізація проектів та програм, направлених на підтриманих та розвиток статутних напрямів діяльності Громадської організації;

2.2.15. Сприяння пошуку та застосуванню форм конструктивної участі громадськості в законотворчому процесі держави;

2.2.16. Розвиток та зміцнення міжнародних зв’язків із організаціями інших країн з метою виконання мети та напрямів діяльності Громадської організації та з метою зміцнення дружбі та взаєморозуміння між народами, взаємодії та обміну досвідом;

2.2.17. Фізичне та моральне оздоровлення нації, шляхом пропагування ідей здорового способу життя, виховання патріотичних почуттів, залучення молоді до участі у спортивно-масових заходах, заняття спортом;

2.2.18. Сприяння поширенню в українському суспільстві ідеї миру, громадської та національної злагоди, прав людини, взаєморозуміння, сімейних та духовних цінностей;

2.2.19. Організація зборів, семінарів, змагань, зльотів, конференцій для виконання сети та напрямів діяльності Громадської організації;

2.2.20. Встановлення дружніх та ділових контактів у сфері статусної діяльності з різними організаціями, підприємствами та установами;

2.2.21. Залучення інвестицій для здійснення своїх цілей та завдань, а також для розвитку співробітництва з громадськими та іншими структурами, без мети отримання прибутку.   

3. ПРАВА ОРГАНІЗАЦІЇ

3.1. Організація має право:

3.1.1. Представляти і захищати свої законні інтереси та законні інтереси своїх членів у державних органах та в неурядових організаціях;

3.1.2. Вільно поширювати інформацію про свою діяльність, пропагувати свою мету (цілі);

3.1.3. Звертатися у порядку, визначеному законом, до органів державної влади, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування, їх посадових і службових осіб з пропозиціями (зауваженнями), заявами (клопотаннями), скаргами;

3.1.4. Одержувати у порядку, визначеному законом, публічну інформацію, що знаходиться у володінні суб’єктів владних повноважень, інших розпорядників публічної інформації;

3.1.5. Брати участь у порядку, визначеному законодавством, у розроблені проектів нормативно-правових актів, що видаються органами державної влади, органами влади Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і стосуються сфери діяльності громадських об’єднань та важливих питань державного і суспільного життя;

3.1.6. Проводити мирні зібрання;

3.1.7. На добровільних засадах засновувати організації, в тому числі міжнародні, укладати угоди про співробітництво і взаємодопомогу;

3.1.8. Підтримувати прямі міжнародні контакти з організаціями громадян інших країн, укладати відповідні угоди та брати участь у міжнародних заходах з питань діяльності Організації, що не суперечать міжнародним зобов’язанням України;

3.1.9. Засновувати засоби масової інформації;

3.1.10. Укладати будь-які правочини цивільно-правового характеру, набувати майнові та немайнові права, необхідні для здійснення статутних завдань Організації;

3.1.11. Одержувати на умовах оренди або тимчасового безкоштовного користування будівлі, обладнання, транспортні засоби та інше майно, що необхідне для здійснення статутних завдань Організації;

3.1.12. Здійснювати відповідно до закону підприємницьку діяльність безпосередньо, або через створені в порядку, передбаченому законом, юридичні особи (товариства, підприємництва), якщо така діяльність відповідає мети (цілям) громадського об’єднання та сприяє її досягненню;

3.1.13. Відкривати рахунки у національній та іноземній валютах в установах банків;

3.1.14. Розповсюджувати інформацію, пропагувати свої цілі та ідеї; публікувати наукові та методичні результати діяльності організації, проводити інформаційно-роз’яснювальну роботу;

3.1.15. Організовувати та проводити лекторії, круглі столи, семінари, конференції, виставки тощо, консультації із залученням представників громадськості, органів державної влади та місцевого самоврядування, експертів з різних галузей суспільного життя, в т.ч. міжнародних;

3.1.16. Здійснювати розробку проектів рішень та проводити громадську експертизу проектів рішень;

3.1.17. Здійснювати просвітницьку та учбову-методичну діяльність;

3.1.18. Вступати у спілки та інші об’єднання, що створюються на добровільній основі і сприяють виконанню статутних завдань, в тому числі з іноземних партнерами;

3.1.19. Обмінюватися інформацією, досвідом та спеціалістами з організаціями зарубіжних країн;

3.1.20. Мати власну символіку та використовувати у порядку, визначеним законодавством України, популяризувати свою назву та символіку;

3.1.21. Брати учать у порядку, визначеному законодавством, у роботі консультативних, дорадчих та інших допоміжних органів, що утворюються органами державної влади, органами місцевого самоврядування для приведення консультацій з громадськими об’єднаннями та підготовки рекомендацій з питань, що стосуються сфери їхньої діяльності;

3.1.22. Створювати та реалізовувати різноманітні проекти, запроваджувати програми;

3.1.23. Здійснювати інші права, що передбачені чинним законодавством України та цим Статутом.

4. ЧЛЕНИ ОРГАНІЗАЦІЇ, ЇХ ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ